EYSA

Aviso legal

1 . TITULARITAT DEL PORTAL .

Estacionamientos y Servicios S.A.U. (en endavant, l'Entitat) , és el titular d'aquest portal web (en endavant, el Portal ) . El seu domicili es troba situat al Carrer Cardenal Marcelo Spínola , 28016 de Madrid i el seu CIF és A - 28-385458 .

L'Entitat es troba inscrita en el Registre Mercantil de Madrid , amb data 25 de Març de 1975, Tom 3.724 , Foli 40 , Secció 3a, Full 28.373 .

El (els ) nom (s ) de domini ( s) a través del qual ( s) vostè ha accedit al Portal és (són ) titularitat de l'Entitat.

Aquest ( s ) nom (s ) de domini ( s) no podrà ( n) ser utilitzat ( s ) en connexió amb altres continguts , productes o serveis que no siguin titularitat de l'Entitat, ni de cap manera que pugui causar confusió entre els usuaris finals o el descrèdit de l'Entitat.


2 . OBJECTE .

El present Avís Legal recull les condicions d'ús que regulen l'accés , navegació i ús del Portal, així com les responsabilitats derivades de la utilització , prestació i / o contractació dels productes o serveis que , si escau , puguin ser oferts , així com dels continguts que l'integren , i sense perjudici que l'Entitat pugui establir condicions particulars que regulin la utilització, prestació i / o contractació de productes o serveis que , si escau , siguin oferts als Usuaris a través del Portal . En tot cas , aquestes condicions particulars formaran part integrant del present Avís Legal.

El mer accés al Portal , l'enviament de sol · licituds d'informació , consultes i , en general, qualsevol acte de naturalesa similar als anteriors realitzats a través dels formularis i / o bústies electròniques existents en el Portal implicarà , per la seva banda, l'acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les normes integrants del present Avís Legal i l'adquisició de la consideració d'Usuari del Portal . En conseqüència , vostè ha de llegir atentament i conèixer el contingut del present Avís Legal.

En cas de ser oferts , a través del Portal , la utilització, prestació i / o contractació de productes o serveis, el fet de ser utilitzats i / o sol · licitats per l'Usuari implicarà , així mateix , l'acceptació sense reserves de les condicions particulars que , si escau, s'hagin establert a l'efecte , i que formaran part integrant del present Avís Legal.


3 . ACCÉS I ÚS DEL PORTAL .

L'accés al Portal per part dels Usuaris té caràcter lliure i gratuït . No obstant, la utilització , prestació i / o contractació dels productes o serveis que , si escau , puguin ser oferts per l'Entitat pot estar subjecta a la prèvia observança de requisits formals com ara l'emplenament del corresponent formulari , abonament de despeses o taxes i / o la prèvia acceptació de les condicions particulars que resultin d'aplicació als mateixos .

El mer accés al Portal no implica , en si mateix , l'establiment de cap tipus de vincle o relació comercial entre l'Entitat i l'Usuari , excepte quan s'hagin establert els mitjans oportuns per a això i l'Usuari hagi donat compliment previ als requisits que , si escau , siguin establerts .

La inclusió en el Portal d'informació relativa a productes o serveis oferts per l'Entitat té exclusivament fins informatius i publicitaris , llevat que sigui establerta expressament una altra finalitat .

Si per a la utilització , prestació i / o contractació d'algun producte o servei ofert a través del Portal , l'Usuari ha de procedir al seu registre, aquest serà responsable d'aportar informació veraç i lícita , garantint l'autenticitat de totes aquelles dades que introdueixi a la hora d'emplenar els formularis preestablerts per accedir als productes o serveis de què es tracti . Si com a conseqüència del registre , es dotés a l'usuari d'una contrasenya , aquest es compromet a fer un ús diligent ia mantenir en secret la mateixa . En conseqüència , els Usuaris són responsables de l'adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol identificador i / o contrasenya que li siguin subministrats per l'Entitat , i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers , ja sigui temporal o permanent , ni a permetre el seu accés a persones alienes . Serà responsabilitat exclusiva de l' Usuari la utilització i / o contractació dels productes o serveis per qualsevol tercer il · legítim que utilitzi a aquest efecte una contrasenya a causa d'una actuació no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l'Usuari .

En virtut de l'anterior , es obligació del Usuari notificar de forma immediata a l'Entitat , qualsevol fet que permeti l'ús indegut dels identificadors i / o contrasenyes , com ara el robatori , pèrdua , o l'accés no autoritzat als mateixos , amb tal de procedir a la seva immediata cancel · lació . Mentre no es comuniquin aquests fets , l'Entitat queda eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l'ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats .

En tot cas , l'accés , navegació i ús del Portal i , si escau , l'ús o contractació dels serveis o productes que siguin oferts a través d'aquest es fa sota l'única i exclusiva responsabilitat de l'Usuari , de manera que aquest es compromet a observar diligent i fidelment qualsevol instrucció addicional , impartida per l'Entitat o per personal autoritzat de l'Entitat , relativa a l'ús del Portal i els seus continguts .

Per tant , l'Usuari s'obliga a utilitzar els continguts , productes i serveis de forma diligent , correcta i lícita , de conformitat amb la legislació vigent i , en particular , es compromet a no:

( i) Utilitzar amb fins o efectes contraris a la llei , a la moral , als bons costums generalment acceptats oa l'ordre públic ia les instruccions rebudes de l'Entitat.

( ii ) Utilitzar amb fins lesius dels legítims drets de tercers .

( iii ) Emprar els continguts i productes i , en particular , la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Portal o dels serveis per remetre publicitat , comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial , missatges no sol · licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat , així com abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació .


4 . RESPONSABILITATS I LIMITACIONS .

L'Entitat no pot garantir la fiabilitat , utilitat o veracitat de la informació que es presti a través del Portal .

En conseqüència , l'Entitat no garanteix ni es fa responsable de:

( i) La continuïtat dels continguts del Portal i / o la manca de disponibilitat o accessibilitat del Portal o continuïtat tècnica del mateix;

( ii ) L'absència d'errors en aquests continguts o productes ;

( iii ) L'absència de virus i altres components nocius al Portal o al servidor que el subministra ;

( iv ) La invulnerabilitat del Portal i / o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s'adoptin en el mateix;

( v ) Si s'escau , la falta d'utilitat o rendiment dels continguts o serveis del Portal ;

( vi) Els danys o perjudicis que causi , a si mateix oa un tercer , qualsevol persona que infringís les condicions , normes i instruccions que l'Entitat estableix en el Portal oa través de la vulneració dels sistemes de seguretat del mateix;

( vii ) Qualssevol altres danys que puguin ser causats per motius inherents al no funcionament o al funcionament defectuós del Portal o dels llocs web als que , si s'escau , s'hagin pogut establir enllaços.


No obstant això , l'Entitat declara que ha adoptat totes les mesures necessàries , dins les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia , per garantir el funcionament del Portal i evitar l'existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris .

L'Entitat realitza els màxims esforços per evitar errors en els continguts que es publiquen al Portal . Tots els continguts que s'ofereixen a través del Portal es troben actualitzats , reservant l'Entitat la facultat de poder modificar-los en qualsevol moment . L'Entitat no es responsabilitza de les conseqüències que puguin derivar-se dels errors en els continguts que puguin aparèixer en el Portal proporcionats per tercers .

Queda prohibida qualsevol comunicació o transmissió de continguts que infringeixi els drets de tercers i el contingut sigui amenaçador , obscè , difamatori , pornogràfic , xenòfob , atemptatori contra la dignitat de la persona o els drets de la infància , la legalitat vigent o qualsevol conducta que inciti o constitueixi la realització d'una ofensa penal .

Així mateix, queda prohibida la inclusió i comunicació de continguts , per part dels usuaris , que siguin falsos o inexactes i que indueixin o puguin induir a error a la resta d'usuaris o al personal de l'Entitat, en particular els continguts que es trobin protegits per qualsevol drets de propietat intel · lectual o industrial , pertanyents a terceres persones , quan no comptin amb l'autorització del titular dels drets , menyscabin o desprestigiïn la fama o crèdit de l'entitat , siguin considerats com un cas de publicitat il · lícita , enganyosa o deslleial i / o incorporin virus o qualsevol altre element electrònic que pogués danyar o impedir el funcionament del lloc web , de la xarxa , equips informàtics de l'Entitat o tercers i / o l'accés al portal de la resta d'usuaris.

L'Entitat pot prohibir l'accés al Portal de qualsevol Usuari que realitzi qualsevol de les conductes referenciades , amb caràcter enunciatiu i no limitatiu , en el present apartat.


5 . DRETS DE PROPIETAT INTEL · LECTUAL I INDUSTRIAL .

L'Entitat és titular o ha obtingut la corresponent llicència sobre els drets d'explotació en matèria de propietat intel · lectual, industrial i d'imatge sobre els continguts disponibles a través del mateix , entre d'altres a títol merament enunciatiu i no exhaustiu , els textos , dissenys gràfics , dibuixos , codis , programari, fotografies, vídeos , sons , bases de dades , índexs , imatges , marques , logotips , expressions i informacions i , en general, qualsevol altra creació protegida per les normes nacionals i tractats internacionals sobre propietat intel · lectual i industrial ( en endavant , conjuntament , els Continguts) .

Queden reservats tots els drets de propietat intel · lectual i industrial sobre els Continguts i , en particular , queda prohibit modificar , copiar , reproduir , comunicar públicament , transformar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos en el Portal, per a propòsits públics o comercials , si no es compta amb l'autorització prèvia , expressa i per escrit de l'Entitat o , si s'escau , del titular dels drets a què correspongui .

L'accés i navegació de l'Usuari pel Portal en cap cas s'entendrà com una renúncia , transmissió , llicència o cessió total ni parcial dels drets abans indicats per part de l'Entitat.
En conseqüència , no està permès suprimir , eludir o manipular l'avís de drets d'autor ( "copyright" ) i qualsevol altra dada d' identificació dels drets de l'Entitat o dels seus titulars incorporats als Continguts , així com els dispositius tècnics de protecció , les empremtes digitals o qualsevol mecanisme d'informació i / o d'identificació que es pogués contenir en els mateixos .

Les referències a noms i marques comercials o registrades , logotips o altres signes distintius , ja siguin titularitat de l'Entitat o de terceres empreses , porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de l'entitat o dels seus legítims propietaris . En cap moment , excepte manifestació expressa l'accés o ús del Portal i / o dels seus continguts , confereix a l'usuari dret algun sobre les marques , logotips i / o signes distintius en ell inclosos protegits per Llei


6 . ENLLAÇOS .

6.1 Enllaços des del Portal a altres pàgines web .

L'Entitat pot oferir enllaços , directament o indirectament , a recursos o pàgines web d'Internet que es troben fora del Portal . La presència d'aquests enllaços al Portal tenen una finalitat informativa , no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes i / o serveis que s'ofereixin o puguin oferir en les pàgines web de destí ni implica l'existència de vincle o relació mercantil o de dependència amb l'entitat titular de la pàgina web enllaçada . En aquests casos , l'entitat no serà responsable d'establir les condicions generals i particulars a tenir en compte en la utilització , prestació o contractació d'aquests serveis per tercers i , per tant , no podrà ser considerat responsable dels mateixos .

L'Entitat no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació , continguts , productes o serveis facilitats per altres pàgines web a les que es puguin establir enllaços des del Portal . En conseqüència , l'Entitat no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a les pàgina web a les que es poguessin establir un enllaç des del Portal , en concret , a títol enunciatiu i no taxatiu , sobre el seu funcionament , accés , dades , informació , arxius , qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i / o qualsevol dels seus continguts , en general .

No obstant això , en cas que l'entitat arribi a tenir coneixement efectiu que l'activitat o la informació a què es remet des de aquests enllaços és il · lícita , constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets d'un tercer , actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent amb la major brevetat possible .

Així mateix , si els Usuaris tinguessin coneixement efectiu de la il · licitud d'activitats desenvolupades a través d'aquestes pàgines web de tercers , hauran de comunicar immediatament a l'Entitat als efectes que es procedeixi a deshabilitar l' enllaç d'accés a la mateixa .


6.2 Enllaços des d'altres pàgines web al Portal .

Si qualsevol Usuari , entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d'enllaç amb destinació a Portal haurà d'atenir a les següents estipulacions :

 ( i) Ha de demanar l' autorització prèvia , expressa i per escrit de l'Entitat.

( ii ) L'enllaç només es podrà dirigir a la pàgina principal del Portal , tret que expressament s'autoritzi cosa diferent .

( iii ) L'enllaç ha de ser absolut i complet , és a dir , ha de portar l'Usuari , mitjançant un clic , a la pàgina principal i ha d'abastar completament tota l'extensió de la pantalla de la pàgina principal del Portal . En cap cas , llevat que l'Entitat autoritzi una cosa diferent , la pàgina web des de la qual es realitzi l'enllaç podrà reproduir , de qualsevol manera el Portal , incloure'l com a part del seu web o dins d'un dels seus " frames" o crear un " browser " sobre qualsevol de les pàgines del portal .

( iv ) A la pàgina web des de la qual s'estableix l'enllaç no es pot declarar de cap manera que l'Entitat ha autoritzat aquest enllaç , sense que així hagi estat . Si l'entitat que realitza l'enllaç des de la seva pàgina al Portal correctament desitja incloure en la seva pàgina web la marca , denominació , nom comercial , rètol , logotip , o qualsevol altre signe identificatiu de l'Entitat i / o del Portal , haurà de comptar prèviament amb la autorització prèvia , expressa i per escrit de l'Entitat.

( v ) En tot cas , l'Entitat prohibeix l'establiment d'un enllaç al Portal des d'aquelles pàgines web que continguin materials , informació o continguts il · lícits , il · legals , degradants , obscens , i en general, que contravinguin la moral, l' ordre públic, la legislació vigent , les normes socials generalment acceptades o siguin lesius de legítims drets de tercers .


7 . POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES .

Quan sigui necessari que l'usuari es registri o faciliti dades personals ( entre d'altres supòsits, amb la finalitat d'accedir a serveis , sol · licitar informació o remetre consultes ) la recollida i el tractament de les dades personals es durà a terme de conformitat i en compliment amb els principis recollits en la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , de Protecció de Dades ( LOPD ) .

Si és el cas , l'Usuari serà advertit , convenientment , de la necessitat de facilitar les seves dades personals . En cas de facilitar l'adreça de correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica , l'Usuari autoritza expressament a l'Entitat per aquest mitjà sigui utilitzat com a mitjà de comunicació amb el mateix , per donar resposta a la seva sol · licitud i / o consulta, així com per poder transmetre-li informació relativa a l'entitat i informar de qualssevol altres canvis rellevants que es produeixin en el Portal.

Aquest tractament de les dades és dut a terme de conformitat amb els referits principis i , en particular , amb subjecció al deure de confidencialitat i secret , havent adoptat l'Entitat les mesures de seguretat adequades per evitar qualsevol alteració , pèrdua , accés no autoritzat o dany de les dades personals i informació registrada .

L'Usuari té reconeguts els drets d'accés , rectificació , cancel · lació i oposició ( ARCO), que podrà exercitar dirigint una comunicació postal a l'adreça de l'Entitat , acompanyada de fotocòpia del seu DNI a :
Estacionaments i Serveis, S.A.U.
" Protecció de dades "
C / Cardenal Marcelo Spínola , 50-52 1a . planta
28016 Madrid


8 . POLÍTICA DE COOKIES .

Aquesta pàgina web utilitza cookies per analitzar la navegació d'usuaris.

Les cookies són uns arxius que s'instal · len a l'equip des del qual accedeixes a la nostra web amb les finalitats que es descriuen en aquesta pàgina .

L'aplicació emprada per obtenir i analitzar la informació de la navegació és : Google Analytics : www.google.com/analytics/ i http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html

Aquesta aplicació ha estat desenvolupada per Google , que presta el servei d'anàlisi de l'audiència de la nostra pàgina . Aquesta empresa pot utilitzar aquestes dades per millorar els seus propis serveis i per oferir serveis a altres empreses . Pots conèixer aquests altres usos des dels enllaços indicats .

Aquesta eina no obté dades dels noms o cognoms dels usuaris ni de la direcció postal des d'on es connecten . La informació que obté està relacionada per exemple amb el nombre de pàgines visites , l'idioma , xarxa social en la qual es publiquen les nostres notícies , la ciutat a la qual està assignada l'adreça IP des de la qual accedeixen els usuaris , el nombre d'usuaris que ens visiten , la freqüència i reincidència de les visites , el temps de visita , el navegador que fan servir, l'operador o tipus de terminal des del qual es realitza la visita .

Aquesta informació la fem servir per millorar la nostra pàgina , detectar noves necessitats i valorar les millores a introduir amb la finalitat de prestar un millor servei als usuaris que ens visiten .

L'usuari pot permetre , conèixer, bloquejar o eliminar les cookies instal · lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador en el vostre ordinador .

Per exemple pots trobar informació sobre com fer-ho en el cas que facis servir com a navegador :

Firefox des d'aquí : http://support.mozilla.org/es/products/firefox/cookies

Chrome des d'aquí : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Explorer des d'aquí : http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Safari des d'aquí : http://support.apple.com/kb/ph5042

Opera des d'aquí : http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html


9 . DURADA I MODIFICACIÓ .

L'Entitat es reserva el dret de modificar el present Avís Legal i / o les condicions particulars que , si escau , s'hagin establert per a la utilització i / o contractació dels productes o serveis prestats a través del portal , quan ho consideri oportú o amb la finalitat d'adequar -se als canvis legislatius i tecnològics , sent vàlides i esdevenen efectives des de la publicació al Portal .

La vigència temporal d'aquestes condicions d'ús coincideix , per tant , amb el temps de la seva exposició , fins que siguin modificades total o parcialment , moment en el qual passaran a tenir vigència les condicions d'ús modificades .

L'Entitat podrà donar per acabat , suspendre o interrompre , en qualsevol moment sense necessitat de preavís , l'accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l'Usuari d'exigir cap indemnització . Després d'aquesta extinció , seguiran vigents les prohibicions d'ús dels continguts , exposades anteriorment en el present Avís Legal.


10 . COMUNICACIONS .

Qualsevol comunicació entre l'Entitat i l'Usuari , aquest s'ha d'adreçar a l'Entitat a l'adreça postal i / o electrònica dalt indicades . En tot cas , les comunicacions de l'Entitat cap a l'Usuari es realitzaran de conformitat amb les dades de contacte aportades o facilitades. Expressament , l'Usuari accepta la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a l'intercanvi d'informació i la remissió de comunicacions entre i / o amb l'Entitat .


11 . GENERALITATS .

Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius , i no afectaran , qualificaran o modificaran la interpretació de l' Avís Legal.

En cas d'existir discrepància entre l'establert en aquest Avís Legal i les condicions particulars que , si escau , es puguin establir respecte dels productes o serveis oferts en el Portal, prevaldrà el que disposen les condicions particulars .

En el cas que qualsevol disposició o disposicions d'aquest Avís Legal fora ( n) considerada ( s ) nul ( s ) o inaplicable ( s ) , íntegrament o en part , per qualsevol Jutjat , Tribunal o òrgan administratiu competent , aquesta nul · litat o inaplicació no afectarà les altres disposicions de l'Avís Legal ni a les condicions particulars que , si escau , hagin pogut establir.

El no exercici o execució per part de l'Entitat de qualsevol dret o disposició continguda en aquest Avís Legal no constituirà una renúncia al mateix , excepte reconeixement i acord per escrit per part seva.


12 . LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS .

El present Avís Legal i les relacions establertes entre l'Entitat i l'Usuari , en particular el coneixement i resolució de qualssevol litigis , discrepàncies o diferències que puguin sorgir , es regiran i resoldran de conformitat amb el que estableix la normativa espanyola relativa a legislació aplicable i jurisdicció competent.

No obstant això , per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre a un fur , l'Entitat i l'Usuari , amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls , sotmetran qualssevol controvèrsies i / o litigis al coneixement de els Jutjats i Tribunals de la ciutat del domicili de l'entitat previst en el present Avís Legal.

© 2013 ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.U. Tots els drets reservats.